Alle productgroepen

Plexiglas geëxtrudeerd
Plaat
Dekkende kleur
Structuur Classic line
Gekleurd doorschijnend
Optical Hard coated
Gekleurd transparant
Metallic
LED for EDGE LIT
Rainbow
Satin Ice Frosted
Opaal/wit
Spiegel
Slagvast
Resist 65
Resist 45
Resist 100
Resist 75
UV 100 Gallery
Hi-Gloss
Glashelder 2 t/m 10 mm
Opaal
30% licht transmissie
50% licht transmissie
80% licht transmissie
Buis
Helder
Opaal
Staf
Helder rondstaf
Helder vierkantstaf
Fluor rondstaf
Rond stafbubble
Half rondstaf
Toebehoren en Lijmen
Toebehoren voor Plexiglas lijmen
Lijmen plexiglas
Toebehoren
Plexiglas gegoten
Plaat
Glashelder 1 t/m 25 mm
Gs Satin Ice
Diffusorparels DF
Dubbelzijdig DC
Enkelzijdig SC
GS kleur dekkend
GS Gekleurd doorschijnend
Opaal
30% licht transmissie
50% licht transmissie
80% licht transmissie
GS Gekleurd transparant
GS Fluor gekleurd doorschijnend
GS LED BACK LIT
GS Opaal-wit
GS Fluor gekleurd Transparant
Kleur
Dekkende kleuren
Translucente kleuren
Transparante kleuren
Buis
Helder
Satin
Opaal
Staf
Helder rondstaf
Helder vierkantstaf
Plexiglas design
Plexiglas plaat satinice
2 - zijdig mat
Acrysign 8 mm Gevel letters
27 kleuren
Plexiglas natuurlijke producten
8 kleuren 2000 X 1000
Plexiglas glans 15 mm transparant
22 kleuren
Plexiglas mat 15 mm transparant
22 kleuren
Reclame kunststoffen
ACP Dibond
Plaat
Wit
Kleuren
Toebehoren
PS Polystyreen
Plaat
Wit
Kleuren
PVC Reclame
Forex wit
Forex kleuren
3 mm
5 mm
PVC hardschuim glad wit
Plaat
PVC massief zeefdrukplaat wit
Plaat
Hpl compactplaat
Plaat
Toebehoren
PC polycarbonaat massieve plaat
Plaat
Helder 2 t/m 12 mm
Opaal 3 t/m 6 mm
Structuur helder
Helder kraswerend 3 t/m 12 mm
Toebehoren
Pet - G. plaat
Plaat
Helder
Opaal
Polyprop Folie
Transparant
Wit
Kleuren
PVC Folie hard
Helder
Ontspiegeld
Kleuren
Wit
Zwart
Lichtgrijs
Rood
Groen
Blauw
Donker blauw
San helder
Plaat
Toebehoren
Bouwkunststoffen
Beglazing
Polycarbonaat
Helder
Opaal
Helder structuur
Helder kraswerend
San helder
Plaat
Toebehoren
Plexiglas glashelder
Plaat
Toebehoren
Acrylaat gegoten natuur product
Acrylaat gekleurd 15mm glans
Acrylaat gekleurd 15mm mat
Veranda dak
Polycarbonaat Kanaal plaat
Opaal
Helder
Profielen
Toebehoren
Gevelbekleding
HPL compactplaat
Plaat
Toebehoren HPL
ACP Dibond
Plaat
Toebehoren ACP
PVC hardschuim
Plaat
Wit 3 t/m 19mm
Kleur
3 mm
5 mm
Toebehoren PVC
Technische kunststoffen
Polypropeen
Plaat xt
Grijs 7032
naturel
Rondstaf xt
Grijs
Naturel
Lasdraad
Grijs
Naturel
PP geperst
Plaat grijs 7032
naturel
Polyetheen
Plaat
Zwart
4000 x 2000 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Naturel
2000 x 1000 mm
4000 x 2000 mm
3000 x 1500 mm
Rondstaf
Naturel
Zwart
Hmpe
Hmpe 500
Plaat
Zwart
Naturel
Groen
Confetti
Hmpe 1000
Plaat
Zwart
Naturel
Groen
Zwart/bond
Staf
Zwart
Naturel
Groen
PVC
Plaat
Rood
Zwart
Grijs 7035
Grijs 7011
Transparant
Holstaf
Zeskantstaf
Grijs
Rondstaf
Wit
Rood
Zwart
Grijs
PVC plaat geperst
Grijs 7011
Zwart
Nylon PAG
Plaat
Zwart
Naturel
Rondstaf
Zwart
Naturel
POM (Polyacetaal/Delrin)
Plaat
Zwart
Naturel
Rondstaf
Zwart
Naturel
Blauw
Pet - P (arnite)
Plaat
Rondstaf
Teflon (PTFE)
Plaat
Rondstaf
Hardpapier Pertinax
Plaat
Hardweefsel (Celleron)
Plaat
PVDF
Rondstaf
Playtec
Plaat
Bewerkingstechnieken
CNC-laseren
CNC-lasermarkeren
Polijsten van Plexiglas
Zagen
CNC-Frezen
CNC-draaien
Lijmen
Kunststof Lassen
Buigen & Zetten
Vormen & Temperen
Stanswerk
Kwaliteitscontrole
Monteren & Verpakken
Aanbiedingen
Informatie
Productinformatie
POM C technische eigenschappen
HDPE technische eigenschappen
PS Polystyreen technische eigenschappen
Hardweefsel technische eigenschappen
Plexiglas technische eigenschappen
PVDF technische eigenschapppen
Hardpapier technische eigenschappen
PET - P technische eigenschappen
PVC technische eigenschappen
PMMA technische eigenshcappen
PC Kanaalplaat technische eigenschappen
PTFE technische eigenschappen
ACP Dibond technische eigenschappen
PC technische eigenschappen
PP technische eigenschappen
HPL Volkern technische eigenschappen
Acrylaat gegoten technische eigenschappen
Hmpe 1000 technische eigenschappen
Hmpe 500 technische eigenschappen
Nylon technische eigenschappen
Pet-G technische eigenschappen
Toepassingen
Links
Handelsnamen
 

Vul hieronder uw gegevens in:

 
  • Veel producten op voorraad
  • Snelle levering
  • Veilig online betalen
  • Goede klantenservice

Algemene leveringsvoorwaarden van Flexkunststofonline.nl

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.  

1-1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten Flexinplex , gevestigd te Didam, hierna te noemen “Flexinplex”, aangegaan. 1-2  De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van “Flexinplex” zijn algemene voorwaarden. 1-3  Bijzondere van “Flexinplex” zijn voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.  

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden. 2-1  “Flexinplex ” aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als dit uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 2-2  Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van “Flexinplex” onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden. 2-3  Algemene voorwaarden worden slechts door “Flexinplex” aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die voorwaarden.  

Artikel 3 Aanbiedingen. 3-1  Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 3-2  Mondelinge aanbiedingen door “Flexinplex” of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.  

Artikel 4 Overeenkomst. 4-1  De overeenkomst van koop en verkoop van materialen en/of het verrichten van werkzaamheden wordt eerst bindend voor “Flexinplex” door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging. 4-2  Elke met “Flexinplex” aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat “Flexinplex” zonodig informatie betreffende hem opvraagt.   

 2  

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten. 5-1  Op alle door “Flexinplex ” verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met “Flexinplex” zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.  5-2  De in het eerste lid bedoelde ontwerpen. afbeeldingen, tekeningen, modellen enz. blijven “Flexinplex” zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. 5-3  Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van ! 5000,= , onverminderd “” zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.  

Artikel 6 Afspraken. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van “Flexinplex” binden de laatste niet, voor zover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.  

Artikel 7 Aanbetaling. “Flexinplex” is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van “Flexinplex” de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.  

Artikel 8 Prijzen. 8-1  Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. 8-2  Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale Lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook ai geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend. 8-3  Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.  

Artikel 9 Kwaliteiten. Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen kan “Flexinplex” volstaan met de levering van de normale handelskwaliteit.  

Artikel 10 Kwantiteit. 

 3 

10-1  “Flexinplex”  heeft het recht 5% meer of minder producten te leveren dan is overeengekomen, met dien verstande dat de opdrachtgever verplicht is 5% meer of minder te ontvangen c.q. te betalen. 10-2 “Flexinplex” heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. 10-3 Indien “Flexinplex” niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal hij aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachte periode, waarmede de genoemde leveringstermijn zal worden overschreden.  

Artikel 11 Productiemiddelen. Werktekeningen, e.d. blijven tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van “Flexinplex”. “Flexinplex” is niet verplicht deze te bewaren.    

Artikel 12 Leverings- c.q. opleveringstermijnen. 12-1  Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden bij benadering. 12-2  De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor “Flexinplex” zijn de producten te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen. 12-3  Overschrijding van de (op)leveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 12-4 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.  

Artikel 13 Gedeeltelijke levering. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “betaling”.  

Artikel 14 Emballage. Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van dit soort emballage is ter beoordeling van “Flexinplex”.      

 4  

Artikel 15 Annuleren. 15-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door “Flexinplex”  reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan “Flexinplex”  als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht “Flexinplex” te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen. 15-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt “Flexinplex” zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.  

Artikel 16 Wijziging van de opdracht. 16-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. 16-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan “Flexinplex” ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. 16-3 Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door “Flexinplex” buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.   

Artikel 17 Meer- en minderwerk. 17-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 17-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. 17-3 Door “Flexinplex”  te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.       

 5  

Artikel 18 Uitbesteding werk aan derden. Opdrachtgever machtigt “Flexinplex” om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door “Flexinplex” aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door hem met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.  

Artikel 19 Vervoer. De verzending geschiedt op de wijze ais door “Flexinplex “ aangegeven. Wanneer de opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening. Goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien franco wordt geleverd. Het transport wordt door “Flexinplex” alleen dan verzekerd, indien de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk voor zijn rekening heeft verzocht.  

Artikel 20 Reclame. 20-1  Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van het werk c.q. de materialen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, “Flexinplex” terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering “Flexinplex”  wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 20-2 “Flexinplex” dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 20-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 20-4 Indien de reclame naar het oordeel van “Flexinplex” c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal “Flexinplex” hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. “Flexinplex” is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht. 20-5 Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.   

 6  

Artikel 21 Aansprakelijkheid. 21-1 “Flexinplex” is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:  a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld. c. Fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het  desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd. 21-2 “Flexinplex” zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden. 21-3 Bij fouten of nalatigheid van “Flexinplex” zullen goederen van derden die hierdoor beschadigd zijn dan wel onbruikbaar zijn geworden worden vergoed tot een hoogte van maximaal ! 1500,= tenzij anders schriftelijk overeengekomen.  

Artikel 22 Overmacht. 22-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar “Flexinplex’ of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van “Flexinplex”, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van “Flexinplex”, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, Leveren voor “Flexinplex”  overmacht op, die hem ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 22-2 “Flexinplex” is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.        

 7  

Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud. 23-1 Zolang “Flexinplex” geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde materialen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van “Flexinplex”. 23-2 “Flexinplex” heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt. indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd. 23-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden b.v. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.  

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding. 24-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. 24-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal “Flexinplex” ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, dit geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze. 24-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft “Flexinplex” eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in Liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die “Flexinplex” op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.           

 8  

Artikel 25 Betaling. 25-1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 25-2 “Flexinplex” is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. 25-3 “Flexinplex” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 25-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van ! 50,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat “Flexinplex ” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.  

Artikel 26 Toepasselijk recht. Op alle door “Flexinplex”  gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing: deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten. respectievelijk verricht.  

Artikel 27 Geschillen. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van “Flexinplex”, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.